Thursday, June 8, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება10 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

10 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

ორ­შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­ო­ცე დღე და­ი­წყე­ბა 01:09-ზე, მთვა­რე მშვილ­დო­სან­შია

ამ დღეს და­წყე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მე წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. კარ­გი დღეა მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, ორა­ტორ­თა და ლი­დერ­თათ­ვის, სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­საც­ვლე­ლად. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვას არ გირ­ჩევთ. მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ გა­დაღ­ლას; ალ­კოჰოლ­სა და სი­გა­რეტს. არ გა­დატ­ვირ­თოთ კუჭი. ნუ მი­ირ­თმევთ ხორ­ცი­ან კერ­ძებს. გა­უფრ­თხილ­დით ღვიძლს. მო­ე­რი­დეთ ღვიძ­ლი­სა და ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ოპე­რა­ცი­ას.

ვერ­ძი

არ არის ად­ვი­ლი ჩვე­უ­ლი, ყო­ველ­დღი­უ­რი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის კე­თე­ბა – გინ­დათ რა­ღაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი. ღირს უფ­რო­სე­ბის რჩე­ვე­ბის მოს­მე­ნა, რათა თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ შეც­დო­მე­ბი, აირ­ჩი­ოთ სწო­რი გზა. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­საძ­ლოა ჯან­მრთე­ლო­ბა გა­უ­ა­რეს­დეს, უმ­ჯო­ბე­სია ეს დრო დას­ვე­ნე­ბას და­უთ­მოთ. ასე­ვე შე­სა­ფე­რი­სია მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რის­თვის.

კურო

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა, ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო­ში ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მო­სავ­ლე­ნად. შე­გიძ­ლი­ათ რა­ღაც შეც­ვა­ლოთ მოვ­ლე­ნე­ბის ჩვე­ულ მსვლე­ლო­ბა­ში. არ გა­და­დოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­უბ­რე­ბი, შეძ­ლებთ მშვი­დად და კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლად მი­ი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი. დღე შე­სა­ფე­რი­სია სპორ­ტის­თვის, ასე­ვე ფი­ზი­კუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის. შე­სა­ნიშ­ნავ ფორ­მა­ში ხართ და არ გრძნობთ დაღ­ლი­ლო­ბას. დის­ციპ­ლი­ნა წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­ერ­თოთ დი­ზა­ი­ნის შეც­ვლა­ში, მშე­ნებ­ლო­ბა­ში.

ტყუ­პი

ღირს ამ დღის მშვი­დად გა­ტა­რე­ბა, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად თა­ვი­დან აი­ცი­ლეთ საზ­რუ­ნა­ვი. ამ შემ­თხვე­ვა­ში შე­გიძ­ლი­ათ აღად­გი­ნოთ ძალა და მო­ემ­ზა­დოთ მო­მა­ვა­ლი გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის­თვის, დატ­კბეთ სიმ­შვი­დით და ჰარ­მო­ნი­ით. და­ა­წყვეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა, რო­მელ­საც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია ოჯა­ხუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის­თვის, ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, მე­გობ­რებ­თან სა­სა­უბ­როდ. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნა­თე­სა­ვებ­სა და მე­გობ­რებს თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა დას­ჭირ­დეთ; უარი არ თქვა თხოვ­ნებ­ზე.

კირჩხი­ბი

გრძნობთ ძა­ლე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას და იო­ლად უმკლავ­დე­ბით ბევრ პრობ­ლე­მას, რო­მე­ლიც ადრე გა­და­უჭ­რე­ლი ჩან­და. შე­იძ­ლე­ბა იყოს მცი­რე ფი­ნან­სუ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბი, მცი­რე და­ნა­კარ­გე­ბი. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტექ­ნი­კის გა­უ­მარ­თა­ო­ბა. ფული გა­აზ­რე­ბუ­ლად, მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბელ ნივ­თებ­ზე და­ხარ­ჯეთ.

ლომი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა, ბევ­რი სი­კე­თის გა­კე­თე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ კრე­ა­ტი­უ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი და იდე­ე­ბი, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გეგ­მე­ბი. მთა­ვა­რია, შუა გზა­ზე არ გა­ჩერ­დე, ბო­ლომ­დე მი­იყ­ვა­ნო და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ქა­ოსს ფი­ნან­სურ საქ­მე­ებ­ში; არა­სა­სურ­ვე­ლია გან­ვა­დე­ბით შეს­ყიდ­ვა, ფუ­ლის სეს­ხე­ბა.

ქალ­წუ­ლი

შე­სა­ფე­რი­სი დღეა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად, ასე­ვე იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­სახ­ვედ­რად, რომ­ლე­ბიც მზად არი­ან გა­გი­ზი­ა­რონ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ცოდ­ნა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ყვე­ლა­ფერ­ში წეს­რი­გის დაც­ვა, და­პი­რე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შეს­ყიდ­ვე­ბი. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა შო­რი­დან ჩა­მო­სულ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­სახ­ვედ­რად.

სას­წო­რი

შე­იძ­ლე­ბა პრობ­ლე­მე­ბი შე­გექ­მნათ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ა­ში, მო­სა­ლო­დენ­ლია ჩხუ­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან, კო­ლე­გებ­თან გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ერ­თობ­ლივ ქმე­დე­ბებ­ზე შე­თან­ხმე­ბა. შე­ე­ცა­დეთ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ კონ­ფლიქ­ტე­ბი, თუ ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია, არ ჩა­ერ­თოთ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლა­ში. ეს დღე არ არის შე­სა­ფე­რი­სი თქვე­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბის საჩ­ვე­ნებ­ლად. არა­სა­სურ­ვე­ლია კო­მერ­ცი­უ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის წა­მო­წყე­ბა, უფრო სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ მათ ფი­ნან­სუ­რი ზა­რა­ლი მოჰ­ყვეს, ვიდ­რე ფუ­ლის შოვ­ნა.

მო­რი­ე­ლი

იგ­რძნობთ სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბი­სა და ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას, მიხ­ვდე­ბით, რომ მზად ხართ აი­ღოთ რთუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბა, სა­ი­და­ნაც უეჭ­ვე­ლად გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვალთ. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რა ადა­მი­ან­თან, ვის­თა­ნაც საქ­მი­ა­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი გაქვთ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გამ­ხნე­ვებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

სიმ­შვი­დის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა ად­ვი­ლი არ არის: სე­რი­ო­ზუ­ლად ნერ­ვი­უ­ლობთ, თუ რამე არას­წო­რედ მოხ­დე­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­გე­ბის უნა­რი, რაც აქამ­დე არა­ერ­თხელ იყო თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლო, დღეს არ გეხ­მა­რე­ბათ – თქვენ რის­კავთ და­უ­კავ­შირ­დეთ მათ, ვინც არ იმ­სა­ხუ­რებს არც ნდო­ბას და არც ყუ­რა­დღე­ბას. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას მოთ­მი­ნე­ბა დას­ჭირ­დე­ბა.

თხის რქა

სხვი­სი ქცე­ვის სწო­რად შე­ფა­სე­ბა ად­ვი­ლი არ იქ­ნე­ბა: შე­იძ­ლე­ბა ჩან­დეს, რომ ისი­ნი გან­ზრახ გი­წყო­ბენ, პრო­ვო­ცი­რე­ბას. ნერ­ვი­უ­ლობთ და ამი­ტომ ხან­და­ხან ზედ­მე­ტად მკვეთ­რად სა­უბ­რობთ. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ჰარ­მო­ნი­ი­სა და ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბის სწრა­ფად აღ­დგე­ნა იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. არ არის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი დიდი შეს­ყიდ­ვე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით და­უ­გეგ­მა­ვი. თავი შე­ი­კა­ვეთ ექ­სტრა­ვა­გან­ტუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის­გან, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს თქვენს რე­პუ­ტა­ცი­ას.

მერ­წყუ­ლი

კარ­გი დღეა, სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბი­სა და ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. მი­ნი­მა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის პი­რო­ბებ­შიც კი იღებთ სწორ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, პო­უ­ლობთ მიზ­ნის­კენ მი­მა­ვალ გზას. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბე­ბი, შეხ­ვედ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ზე. დღე შე­სა­ფე­რი­სია შო­პინ­გის­თვის, შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ უჩ­ვე­უ­ლო, ექ­სტრა­ვა­გან­ტუ­ლი ნივ­თე­ბი – ისი­ნი დიდ­ხანს გა­სი­ა­მოვ­ნე­ბენ. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბის­თვის.

თევ­ზე­ბი

რაც არ უნდა მოხ­დეს, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე, მი­ი­ღეთ ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, შე­ე­ცა­დეთ არ გა­რის­კოთ. ბევ­რი რამ იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის კონ­ტრო­ლის უნარ­ზე, მა­ში­ნაც კი, თუ სხვე­ბი აჰ­ყვე­ბი­ან ემო­ცი­ებს. არა­ფე­რი მო­ი­მოქ­მე­დოთ, სა­ნამ ყვე­ლა­ფერს არ შე­ა­მოწ­მებთ. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე ზრუნ­ვას და­ეთ­მო­ბა, ამის­თვის ზო­გი­ერთს სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის გა­და­დე­ბა მო­უ­წევს. მი­ი­ღებთ ფუ­ლად ჯილ­დოს, არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბი.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები