Wednesday, March 29, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

შა­ბა­თი, მთვა­რის ოც­და­მე­ექ­ვსე დღე და­ი­წყე­ბა 07:13-ზე, მთვა­რე მერ­წყულ­შია

საკ­მა­ოდ რთუ­ლი დღეა. თავი შე­ი­კა­ვეთ ყო­ველ­გვა­რი კონ­ფლიქ­ტის­გან. არ და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ხარ­ჯვას; ვაჭ­რო­ბა­ში არ მო­ტყუვ­დეთ; კარ­გი დღეა სწავ­ლი­სა და გა­მოც­დის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად. მო­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შეც­ვლას. უფ­როს­თან კა­მათს. მგზავ­რო­ბა და მივ­ლი­ნე­ბა სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. დი­ლით კარ­გია მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­ში; სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. თავი შე­ი­კა­ვეთ მო­წე­ვი­სა და ალ­კოჰო­ლის­გან. კარ­გი დღეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის, შიმ­ში­ლის­თვის.

ვერ­ძი

შე­სა­ფე­რი­სი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის; კარ­გია რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­წყე­ბად. შე­ას­რუ­ლებთ და­პი­რე­ბებს, თუნ­დაც ეს ად­ვი­ლი არ იყოს, და და­იმ­სა­ხუ­რებთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მას. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ მაც­დუ­რი საქ­მი­ა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი.

კურო

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ნე­ბის­მი­ე­რი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მის გა­და­საჭ­რე­ლად, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი და­გეგ­მვის­თვის, ტაქ­ტი­კი­სა და სტრა­ტე­გი­ე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის­თვის. მო­ძებ­ნით დამ­ხმა­რე­ებ­სა და მო­კავ­ში­რე­ებს, და­ფას­დე­ბა თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად უნდა გა­ა­ტა­როთ.

ტყუ­პი

თქვენ ზედ­მე­ტად ყუ­რა­დღე­ბით უს­მენთ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­საზ­რე­ბებს, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ სა­კუ­თა­რი ინ­ტუ­ი­ცი­ის რჩე­ვებს. დღეს სა­პი­რის­პი­როს გა­კე­თე­ბა ღირს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია წარ­მა­ტე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბით და კვლე­ვით საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, არის შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­როს პოვ­ნის შან­სი. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰარ­მო­ნი­უ­ლად გან­ვი­თარ­დე­ბო­და, თა­ვად რომ არ არ­თუ­ლებ­დეთ უსა­ფუძ­ვლო ეჭ­ვე­ბით ან არას­წო­რი დას­კვნე­ბით.

კირჩხი­ბი

თა­მა­მი იდე­ე­ბის, თავ­ბრუ­დამ­ხვე­ვი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დღეა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ სხვე­ბის­თვის მათი გა­ზი­ა­რე­ბის, დახ­მა­რე­ბას მი­ი­ღებთ. მო­ლა­პა­რა­კე­ბის­თვი­საც კარ­გი დღეა, შეხ­ვდით საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს, ესა­უბ­რეთ მე­ნე­ჯერს თქვენს კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე, და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ზე. აგ­რეთ­ვე. კარ­გი დღეა სპორ­ტი­სა და ფი­ზი­კუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის.

ლომი

ამ დღეს შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნი­ხი­ლოთ მო­მავ­ლის გეგ­მე­ბი. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აღ­დგეს ძვე­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რე­ბი.

ქალ­წუ­ლი

შეც­დო­მა იქ­ნე­ბა იმის მო­ლო­დი­ნი, რომ ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვის­თა­ვად გა­მო­ვა. გსურთ კარ­გი შე­დე­გე­ბის მიღ­წე­ვა? მო­ემ­ზა­დეთ შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის­თვის. ეს ეხე­ბა ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­როს. ფუ­ლად­მა სა­კი­თხმა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ოჯა­ხუ­რი კა­მა­თი.

სას­წო­რე­ბი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა საქ­მი­ა­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის, ნა­ყო­ფი­ე­რია ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­კი­თხის გან­ხილ­ვა. შე­გიძ­ლი­ათ იპო­ვოთ ახა­ლი დამ­ხმა­რე­ე­ბი და მო­კავ­ში­რე­ე­ბი და არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი სამ­სა­ხურ­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბის და­წყე­ბა. უჩ­ვე­უ­ლო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

რაც უფრო მეტს აკე­თებთ სხვე­ბის საქ­მეს, მით უკე­თეს შე­დე­გებს მი­აღ­წევთ. სა­კუ­თარ პრობ­ლე­მებ­თან გამ­კლა­ვე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ცოტა უფრო რთუ­ლი იყოს, მაგ­რამ თუ დახ­მა­რე­ბის­თვის მე­გობ­რებს მი­მარ­თავთ, გა­მო­სა­ვა­ლი აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ი­ძებ­ნე­ბა. დღე შე­სა­ფე­რი­სია გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­ი­ღოთ სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი წი­ნა­და­დე­ბე­ბი, არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რო­მე­ლი­მე გავ­ლე­ნი­ან­მა ადა­მი­ან­მა მო­ინ­დო­მოს თქვე­ნი მფარ­ვე­ლო­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

ად­ვი­ლად პო­უ­ლობთ სა­ერ­თო ენას გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან, არის შან­სი იპო­ვოთ არა მხო­ლოდ მო­კავ­ში­რე­ე­ბი, არა­მედ მფარ­ვე­ლე­ბიც. საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ნა­ყო­ფი­ე­რია. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ახა­ლი ნაც­ნო­ბე­ბი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­სა­წყე­ბად. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო აღი­ა­რე­ბე­ბი.

თხის რქა

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა სო­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის­თვის, სა­ჯა­რო გა­მოს­ვლის­თვის, თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის მო­სა­ძებ­ნად. შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნი­ხი­ლოთ გუნ­დურ მუ­შა­ო­ბას­თან და გრძელ­ვა­დი­ან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი, ასე­ვე მო­ძებ­ნოთ ინ­ვეს­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­ეხ­მა­რე­ბი­ან ბიზ­ნე­სი­დე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში.

მერ­წყუ­ლი

შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია არ იჩ­ქა­როთ და ყვე­ლა­ფერ­ზე კარ­გად და­ფიქ­რდეთ. სა­უ­კე­თე­სო დღეა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. კარ­გი დროა სწავ­ლის­თვის. დღეს მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი, ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის­გან.

თევ­ზი

თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა და ადა­მი­ა­ნებ­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბის უნა­რი გეხ­მა­რე­ბათ წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში, თუნ­დაც რთულ, ორაზ­რო­ვან სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში აღ­მოჩ­ნდეთ. უმ­ჯო­ბე­სია ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი შრო­მით და­კავ­დეთ, ვიდ­რე ფი­ზი­კუ­რით. კარ­გი დღეა გარ­დე­რო­ბის გა­ნახ­ლე­ბის­თვის. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი და სა­ჩუქ­რე­ბი, მათ შო­რის უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გა­ნაც.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები