Saturday, June 10, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება2 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

2 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

კვი­რა, მთვა­რის მე­ცა­მე­ტე დღე და­ი­წყე­ბა 15:26-ზე, მთვა­რე ქალ­წულ­ში გა­და­ვა 14:55

ნუ წა­მო­ი­წყებთ ახალ საქ­მე­ებს. უმ­ჯო­ბე­სია, დრო დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნოთ. მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი გან­ხილ­ვა სხვა დღის­თვის გა­და­ი­ტა­ნეთ. კარ­გი დღეა სწავ­ლის­თვის, ცოდ­ნის მი­სა­ღე­ბად. კარ­გია საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა თა­ნა­მო­აზ­რებ­თან ერ­თად, კო­ლექ­ტივ­ში. მო­ე­რი­დეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის სა­ჯა­როდ გან­ხილ­ვას, ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­ჩე­ვას, მგზავ­რო­ბას, მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­წყე­ბას; საქ­მის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შეც­ვლას. კარ­გია სე­ირ­ნო­ბა, ბაღ­სა და ბოს­ტან­ში მუ­შა­ო­ბა; ვარ­ჯი­ში. ორ­გა­ნიზ­მის გაწ­მენ­და და ფი­ტო­თე­რა­პია.

ვერ­ძი

არ გჭირ­დე­ბათ მოქ­მე­დე­ბა, სა­ნამ არ გარ­კვე­ვით სი­ტუ­ა­ცი­ში. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე, თუ ყვე­ლა­ფე­რი ისე არ წავა, რო­გორც თქვენ აპი­რებ­დით. გა­აზ­რე­ბუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი სა­სურ­ველ შე­დეგს მო­ი­ტანს. დღეს მიდ­რე­კი­ლი ხართ და­უ­ახ­ლოვ­დეთ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც არ იმ­სა­ხუ­რე­ბენ არც ნდო­ბას და არც პა­ტი­ვის­ცე­მას. არ გას­ცეთ ნაჩ­ქა­რე­ვი და­პი­რე­ბე­ბი, თავი შე­ი­კა­ვეთ ნე­ბის­მი­ე­რი ქმე­დე­ბე­ბის­გან, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დად აი­სა­ხოს თქვენს რე­პუ­ტა­ცი­ა­ზე.

კურო

ნე­ბის­მი­ე­რი წვრილ­მა­ნი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს სი­ხა­რუ­ლის მი­ზე­ზი, წვრილ­მა­ნი გა­რე­მო­ე­ბე­ბი საკ­მა­რი­სია იმის­თვის, რომ და­ი­ჯე­როთ, რომ თქვე­ნი ში­ნა­გა­ნი ოც­ნე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა რე­ა­ლო­ბად იქ­ცეს. ეს, სხვა­თა შო­რის, მარ­თლაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ მოხ­დე­ბა ცოტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ვიდ­რე თქვენ ელო­დე­ბით. კარ­გი დღეა ლა­მა­ზი უჩ­ვე­უ­ლო ნივ­თე­ბის, ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შე­ბის შე­სა­ძე­ნად.

ტყუ­პი

შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დღეა ნე­ბის­მი­ე­რი სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის­თვის. იმოქ­მე­დეთ რაც შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რად, ტყუ­ი­ლად არ და­კარ­გოთ არც ერთ წუთი. ზო­გი­ერთს ექ­ნე­ბა უკი­დუ­რე­სად გა­ბე­დუ­ლი და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბი; ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ დახ­მა­რე­ბას მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში, გახ­დე­ბი­ან თქვე­ნი ნამ­დვი­ლი მე­გობ­რე­ბი. დღე შე­სა­ფე­რი­სია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­უბ­რე­ბის­თვის, მათ შო­რის პი­რა­დი პრობ­ლე­მე­ბის გან­სა­ხილ­ვე­ლად. თქვენს კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, მიხ­ვდე­ბით, რა უნდა გა­ა­კე­თოთ შემ­დეგ.

კირჩხი­ბი

იყა­ვით მომთმე­ნი, ძნე­ლია სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გის სწრა­ფად მიღ­წე­ვა. დღის და­სა­წყი­სი სა­ინ­ტე­რე­სო და პერ­სპექ­ტი­უ­ლია, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ არ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ოჯახ­ში უთან­ხმო­ე­ბა. ბევ­რი გა­ნიც­დის, რომ მათ არ აქვთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან სა­ერ­თო ენის პოვ­ნა ად­ვი­ლი არ არის. ზო­გა­დად, პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ეს დღე საკ­მა­ოდ რთუ­ლია.

ლომი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, სა­სი­ა­მოვ­ნო დღეა. ბევ­რი რამ თა­ვის­თა­ვად ხდე­ბა, თქვე­ნი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე. რაც უფრო მდი­და­რია თქვე­ნი ფან­ტა­ზია,მით უფრო თა­მა­მი ოც­ნე­ბე­ბის გა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. შე­გიძ­ლი­ათ და­დოთ გა­რი­გე­ბე­ბი, იყი­დოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი. სა­ღა­მო არის გარ­თო­ბის, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის, კარ­გი დას­ვე­ნე­ბის დრო. მე­გობ­რე­ბი სი­ა­მოვ­ნე­ბით გა­ა­ტა­რე­ბენ დროს თქვენ­თან ერ­თად, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი კი სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზით გა­გა­ხა­რებთ.

ქალ­წუ­ლი

შე­გიძ­ლი­ათ მო­ძებ­ნოთ ორი­გი­ნა­ლუ­რი გზე­ბი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად. მზად ხართ ახა­ლი აღ­მო­ჩე­ნე­ბის­თვის. ერ­თა­დერ­თი ცუდი ის არის, რომ არ ფრთხი­ლობთ. კარ­გია, თუ ახ­ლოს არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც და­გი­ცავთ გა­უ­მარ­თლე­ბე­ლი რის­კის­გან. მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბი კარ­გია, ახალ ნაც­ნო­ბებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნოა. შე­საძ­ლოა რო­მან­ტი­კუ­ლი ან მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­წყი­სი, რო­მე­ლიც მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს ითა­მა­შებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.

სას­წო­რი

შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ჭირ­დეთ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, რომ­ლე­ბიც ადრე ყვე­ლა­ფერ­ში გეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ. ზო­გი­ერ­თი სას­წო­რი რის­კავს დიდი ხნის მო­კავ­ში­რე­ე­ბის და­კარ­გვას სა­კუ­თა­რი უყუ­რა­დღე­ბო­ბის გამო. ყო­ველ­თვის სწო­რად არ გეს­მით თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის. დღეს ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე მე­ტად ეჭ­ვი­ა­ნი ხართ. სა­ნამ თა­ვად არ მო­ინ­დო­მებთ, სე­რი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი უკე­თე­სო­ბის­კენ არ მოხ­დე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

შე­გიძ­ლი­ათ ბევ­რი სა­სარ­გებ­ლო რამ გა­ა­კე­თოთ თქვენ­თვის და სხვე­ბის­თვის. მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი ად­ვი­ლი არ იქ­ნე­ბა: ძველ­მა შეც­დო­მებ­მა და პრობ­ლე­მებ­მა შე­იძ­ლე­ბა თავი შე­ახ­სე­ნოთ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ ჰო­რი­ზონტზე ძვე­ლი არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რე­ბი კვლავ გა­მოჩ­ნდნენ. კარ­გი დღეა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ სჯობს სხვებს მხა­რი და­უ­ჭი­როთ არა ფუ­ლით, არა­მედ კე­თი­ლი სი­ტყვე­ბით და საქ­მით, ასე­ვე კარ­გი რჩე­ვე­ბით.

მშვილ­დო­სა­ნი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე გე­ლო­დე­ბათ, კარგ შე­დეგს მი­აღ­წევთ, დიდი შრო­მის შე­დე­გად. ბევ­რი რამ არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი თქვენს გა­რე­მო­ზე; რაც უფრო მალე გა­ი­გებთ, ვის შე­იძ­ლე­ბა და­ეყ­რდნოთ და ვის არ უნდა ენ­დოთ, მით ნაკ­ლე­ბი პრობ­ლე­მე­ბი წარ­მო­იქ­მნე­ბა. კარ­გი დღეა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის, ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის­თვის. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ იპო­ვოთ სა­ერ­თო ენა მათ­თან, ვის­თა­ნაც აქამ­დე კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ. თქვე­ნი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი ნიჭი ხელს შე­უ­წყობს დიდი ხნის ოჯა­ხუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის დას­რუ­ლე­ბას.

თხის რქა

კარ­გი დღეა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის, დიდი ხნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მიზ­ნის­კენ სვლის და­სა­წყე­ბად. ამავდრო­უ­ლად, არ უნდა გქონ­დეთ იმე­დი მყი­სი­ერ შე­დე­გებ­ზე: დრო დაგ­ჭირ­დე­ბათ იმის­თვის, რომ მი­აღ­წი­ოთ იმას, რის­კე­ნაც ის­წრაფ­ვით. შე­გიძ­ლი­ათ და­ეყ­რდნოთ მე­გობ­რე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბას. დღე შე­სა­ფე­რი­სია ნე­ბის­მი­ე­რი ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­წყე­ბად.

მერ­წყუ­ლი

ყვე­ლა­ფე­რი არც ისე ცუ­დად მი­დის და შე­გიძ­ლი­ათ მი­აღ­წი­ოთ შე­სა­ნიშ­ნავ შე­დე­გებს, თუ დარ­ჩე­ბით ოპ­ტი­მის­ტუ­რად და კი არ ინერ­ვი­უ­ლებთ, არა­მედ იმოქ­მე­დებთ. მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა. გარ­და ამი­სა, ბევ­რი პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვი აღ­მოჩ­ნდე­ბა, თუ გა­უ­ზი­ა­რებთ მათ, ვი­საც ენ­დო­ბით.

თევ­ზე­ბი

სხვის საქ­მე­ებ­ში უფრო მე­ტად იქ­ნე­ბით ჩარ­თუ­ლი, ვიდ­რე სა­კუ­თარ­ში და ბევრ სი­კე­თეს გა­ა­კე­თებთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის. გაჩ­ნდე­ბა მო­მავ­ლის ახა­ლი გეგ­მე­ბი და უნდა შეძ­ლოთ მათი დე­ტა­ლუ­რად გან­ხილ­ვა. გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის ხელ­საყ­რე­ლი მო­მენ­ტი კი ცოტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მოვა. სა­ღა­მო კარ­გი დროა სო­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე და­სას­წრე­ბად, ხალ­ხმრა­ვალ შეკ­რე­ბებ­ზე, ასე­ვე მე­გობ­რებ­თან ერ­თად და­სას­ვე­ნებ­ლად.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები