Wednesday, March 29, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება23 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

23 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

ხუთ­შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­ო­თხე დღე და­ი­წყე­ბა 9:52-ზე, მთვა­რე ვერ­ძში

კარ­გი დღეა ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად. აგ­რეთ­ვე და­კარ­გუ­ლი ნივ­თე­ბის, ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­სა­ძებ­ნად. გა­ა­ფარ­თო­ეთ ბიზ­ნე­სი, და­ა­რე­გუ­ლი­რეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან. მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს, საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვას. კარ­გი დღეა სწავ­ლის­თვის, სა­მეც­ნი­ე­რო სა­მუ­შა­ოს­თვის, გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. ცუდი დღეა მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­სა­წყე­ბად, შორ მან­ძილ­ზე მგზავ­რო­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰოლს, სი­გა­რეტს, კუ­ჭის გა­დატ­ვირ­თვას. თა­ვის ტკი­ვი­ლი რომ აი­რი­დოთ, არ გა­და­ი­ღა­ლოთ გო­ნებ­რი­ვი სა­მუ­შა­ო­თი. მო­ე­რი­დეთ დიდ­ხანს კი­თხვა­სა და ტე­ლე­ვი­ზო­რის ყუ­რე­ბას. კარ­გია დი­ე­ტა. მი­ირ­თვით ხილი, ბოსტნე­უ­ლი, მარ­ცვლე­უ­ლი პრო­დუქ­ტი.

 

ვერ­ძი

თუ დღეს რა­ი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­მუ­შაო არ გაქვთ და­გეგ­მი­ლი, შე­გიძ­ლი­ათ დრო და­უთ­მეთ დას­ვე­ნე­ბას. შე­საძ­ლოა, საყ­ვა­რელ­მა ადა­მი­ან­მა არ გა­ა­მარ­თლოს თქვე­ნი მო­ლო­დი­ნი, მაგ­რამ ეს არ არის მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­წყვე­ტის მი­ზე­ზი.

კურო

დაგ­რო­ვილ სტრესს მო­გიხ­სნით ვარ­ჯი­ში ან ნა­ნატ­რი შეხ­ვედ­რა დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებ­თან. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ თე­მებ­ზე სა­უ­ბარს. იმის­თვის, რომ დღე სა­სი­ა­მოვ­ნო იყოს, გა­მო­ი­ძი­ნეთ ან გემ­რი­ე­ლო­ბა მი­ირ­თვით.

ტყუ­პი

დღე სა­უ­კე­თე­სოდ უნდა გა­ა­ტა­როთ, მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბი შე­სა­რუ­ლეთ. სა­ღა­მოს შე­გიძ­ლი­ათ მო­იწ­ვი­ოთ სტუმ­რე­ბი და მო­ა­წყოთ მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბა.

კირჩხი­ბი

თუ გსურთ მხარ­და­ჭე­რი­სა სი­ტყვე­ბის მოს­მე­ნა, მო­იწ­ვი­ეთ ახლო მე­გობ­რე­ბი სტუმ­რად ან მათ­თან ერ­თად მყუდ­რო ად­გილს ეს­ტუმ­რეთ. ნუ გა­რის­კავთ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი და­კარ­გოთ ის, რა­ზეც დიდი ხა­ნია მუ­შა­ობთ. ეცა­დეთ გვერ­დით პო­ზი­ტი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი გყავ­დეთ, რათა კარ­გი გან­წყო­ბა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ.

ლომი

გა­მო­იძ­ნეთ, რათა აღად­გი­ნოთ ენერ­გია და ძალა. ხმა­უ­რი­ა­ნი და ხალ­ხმრა­ვა­ლი წვე­უ­ლე­ბე­ბი დღეს თქვენ­თვის არ არის. არ ასეს­ხოთ და არ გა­სეს­ხოთ ფული, ეს გა­მო­იწ­ვევს უსი­ა­მოვ­ნე­ბას.

ქალ­წუ­ლი

მო­ე­რი­დეთ ნე­გა­ტი­ურ ადა­მი­ა­ნებს და მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ ნე­ბის­მი­ე­რი დავა. თქვე­ნი ინ­ტუ­ი­ცია დღეს მა­ღალ დო­ნე­ზე იქ­ნე­ბა, ამი­ტომ უფრო ხში­რად მო­უს­მი­ნეთ მას. და­უთ­მეთ დრო დას­ვე­ნე­ბას და სახ­ლში ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნას.

სას­წო­რი

და­უთ­მეთ დრო სა­კუ­თარ თავს. სა­ყიდ­ლე­ბი, სი­ლა­მა­ზის სა­ლონ­ში ვი­ზი­ტი ან ტორ­ტის ნა­ჭე­რი კარ­გი იდეა იქ­ნე­ბა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სტრე­სის მოხ­სნა და ემო­ცი­უ­რი წო­ნას­წო­რო­ბის აღ­დგე­ნა. ახლო ადა­მი­ა­ნებს სჭირ­დე­ბათ თქვე­ნი ზრუნ­ვა და ყუ­რა­დღე­ბა: უთხა­რით მათ კე­თი­ლი სი­ტყვე­ბი, გა­უ­კე­თეთ სა­ჩუ­ქა­რი.

მო­რი­ე­ლი

დღის გეგ­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად შე­იც­ვა­ლოს, ამი­ტომ ნუ და­ნიშ­ნავთ საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რებს ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან საქ­მე­ებს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ჩხუ­ბი, შე­ე­ცა­დეთ იყოთ უფრო რბი­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. თუ სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ში არ ხართ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი, ნუ იმოქ­მე­დებთ, ჯერ კარ­გად და­ფიქ­რდით.

მშვილ­დო­სა­ნი

კარ­გი დღეა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ან რთუ­ლი საქ­მის გა­სა­კე­თებ­ლად. დღეს ყვე­ლა­ფერ­ში გა­გი­მარ­თლებთ. ოღონდ მთე­ლი დღე არ გა­ა­ტა­როთ სამ­სა­ხურ­ში, და­ი­ტო­ვეთ დრო დას­ვე­ნე­ბი­სა და სა­სი­ა­მოვ­ნო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­თვის. სა­ღა­მო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

თხის რქა

პრობ­ლე­მე­ბის ან რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის გა­დაჭ­რა დი­ლით ჯო­ბია, როცა თქვე­ნი კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბა და პრობ­ლე­მე­ბი­სად­მი კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი მიდ­გო­მა მა­ღალ დო­ნე­ზეა. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი მშვი­დად გა­ა­ტა­როთ, და­უ­თემთ დრო საყ­ვა­რელ გა­სარ­თობს ან უბ­რა­ლოდ და­ის­ვე­ნეთ.

მერ­წყუ­ლი

ნე­ბის­მი­ერ რთულ ან სა­კა­მა­თო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მო­უს­მი­ნეთ თქვენს ინ­ტუ­ი­ცი­ას და თა­ვად მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, სხვე­ბის რჩე­ვე­ბის მოს­მე­ნის გა­რე­შე. სა­სარ­გებ­ლოა იყოთ აქ­ტი­უ­რი, ეძე­ბოთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რათა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ცხოვ­რე­ბა. გა­ა­ტა­რეთ მეტი დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად.

თევ­ზე­ბი

დღეს ნე­ბის­მი­ე­რის მო­ხიბ­ვლა შე­გიძ­ლი­ათ. ოპ­ტი­მიზ­მი თქვენ­კენ ბევრ ახალ ადა­მი­ანს მო­ი­ზი­დავს. მათ შო­რის აუ­ცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა ის, ვინც და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ. გა­ნი­ხი­ლეთ ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ე­ბი ან წი­ნა­და­დე­ბე­ბი, შე­საძ­ლოა ვინ­მეს მო­უნ­დეს გახ­დეს თქვე­ნი სპონ­სო­რი ან ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რი.

RELATED ARTICLES

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები