Wednesday, March 29, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება25 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

25 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­ექ­ვსე დღე და­ი­წყე­ბა 11:10-ზე, მთვა­რე კუ­რო­შია

მო­აგ­ვა­რეთ წვრილ-წვრი­ლი საქ­მე­ე­ბი. სე­რი­ო­ზუ­ლე­ბი სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დეთ. კარ­გი დღეა კო­ლექ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის, ბიზ­ნე­სის­თვის. მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. თუ არ გეჩ­ქა­რე­ბათ, უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. ნე­იტ­რა­ლუ­რი დღეა ვაჭ­რო­ბი­სა და სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბის­თვის; სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის, სა­ცხოვ­რებ­ლის შე­საც­ვლე­ლად. კარ­გი დღეა სწავ­ლი­სა და გა­მოც­დე­ბის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად; ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­ჩე­ვი­სათ­ვის. რა­ცი­ო­ნი­დან გა­მო­რი­ცხეთ პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ხა­მე­ბელ­სა და ნახ­შირ­წყლებს შე­ი­ცავს. კარ­გი დღეა ბუ­ნე­ბა­ში სა­სე­ირ­ნოდ, მი­წა­ზე სა­მუ­შა­ოდ.

ვერ­ძი

გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი და გა­დად­გით ნა­ბი­ჯი წინ კა­რი­ე­რა­ში. ნუ შე­ეც­დე­ბით რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის გა­დაჭ­რას ნე­ბის­მი­ერ ფა­სად: თუ საქ­მე­ე­ბი არ მი­დის, ე.ი. ჯერ არ დად­გა მისი დრო.

კურო

ნა­ყო­ფი­ე­რი დღეა. ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მიგ­დით. თქვენ­თვის ად­ვი­ლი და სა­სი­ა­მოვ­ნოა მუ­შა­ო­ბა და მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. მცი­რე პრობ­ლე­მე­ბი სწრა­ფად გა­და­წყდე­ბა. კარ­გია სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა.

ტყუ­პი

თავს ენერ­გი­უ­ლად იგ­რძნობთ. მო­ა­წეს­რი­გეთ საქ­მე­ე­ბი, იზ­რუ­ნეთ ყო­ველ­დღი­ურ სა­კი­თხებ­ზე: ეს მო­გი­ტანთ კმა­ყო­ფი­ლე­ბას და კი­დევ უფრო მეტ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას. სა­ღა­მოს შე­საძ­ლე­ბე­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რა.

კირჩხი­ბი

დღეს მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნას თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ შეც­ვა­ლოთ გეგ­მე­ბი ან მი­ი­ღოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. იფიქ­რეთ შეც­დო­მებ­ზე, და­ი­სა­ხეთ პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი.

ლომი

სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა თქვე­ნი ფი­ნან­სე­ბის შე­მოწ­მე­ბა, ბი­უ­ჯე­ტის შედ­გე­ნა. დროა შე­ამ­ცი­როთ ხარ­ჯე­ბი. და­უთ­მეთ დრო სა­კუ­თარ თავს, გა­რეგ­ნო­ბას და სა­ჭი­რო­ე­ბებს. სა­ღა­მოს შე­გიძ­ლი­ათ და­ის­ვე­ნოთ სახ­ლში.

ქალ­წუ­ლი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ნა­ყო­ფი­ე­რი დღე გე­ლო­დე­ბათ. ყვე­ლა­ფერ­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ. პარტნი­ო­რე­ბი მომ­გე­ბი­ან გა­რი­გე­ბებს გთა­ვა­ზო­ბენ, პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში კი ყვე­ლა­ფე­რი უკე­თე­სო­ბის­კენ მი­დის. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბი­სა და გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის­თვის.

სას­წო­რი

ეცა­დეთ, რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი გა­ა­კე­თოთ დღეს: ენერ­გია საკ­მა­რი­სად გაქვთ და მზად ხართ ახა­ლი სი­მაღ­ლე­ე­ბის და­სა­პყრო­ბად. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას გა­მო­ი­ყე­ნეთ სხვი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა, სთხო­ვეთ რჩე­ვა გა­მოც­დილ ადა­მი­ა­ნებს.

მო­რი­ე­ლი

დღეს ნა­ხავთ, სად არის თქვენს პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში სი­სუს­ტე­ე­ბი. არ ჩა­ერ­თოთ კრი­ტი­კა­ში, უმ­ჯო­ბე­სია და­ი­წყოთ შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბა. ებ­რძო­ლეთ სი­ზარ­მა­ცის შე­მო­ტე­ვებს.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს ბევ­რი რამ იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი დე­ტა­ლებ­სა და წვრილ­მა­ნებ­ზე, რად­გან გა­დამ­წყვეტ გავ­ლე­ნას მო­ახ­დე­ნენ მოვ­ლე­ნებ­ზე. კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ იმა­ზე, რა­საც აკე­თებთ. სა­ღა­მოს ეცა­დეთ კარ­გად და­ის­ვე­ნოთ, გა­მო­ი­ძი­ნოთ.

თხის რქა

ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. მთა­ვა­რია, მათი შემ­ჩნე­ვა და სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა შეძ­ლოთ. თქვენს აზრს მო­ის­მე­ნენ და მხარ­საც და­უ­ჭე­რენ, ამი­ტომ ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ შეს­თა­ვა­ზოთ თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი. უმ­ჯო­ბე­სია იმუ­შა­ოთ თქვენ­თვის მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი ტემ­პით, აჩ­ქა­რე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ზი­ა­ნი მო­გა­ყე­ნოთ.

მერ­წყუ­ლი

თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში იწყე­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბი, რო­მელ­თა მი­ღე­ბაც ბევრ მერ­წყულს არ სურს. ეს არ თქვე­ნი და­არ­ღვევს ცხოვ­რე­ბის რიტმს, მაგ­რამ მოგ­ცემთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ კა­რი­ე­რა თუ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

თევ­ზე­ბი

ეცა­დეთ ყვე­ლა საქ­მე და პრო­ექ­ტი დრო­უ­ლად და­ას­რუ­ლოთ, სა­ნამ დაგ­რო­ვილ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს არ გა­უმკლავ­დე­ბით ახალ საქ­მე­ებს ნუ და­ი­წყებთ. დღეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი სწრა­ფად უნდა მი­ი­ღოთ. სა­ღა­მო სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო­ში, მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­რეთ.

RELATED ARTICLES

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები