Thursday, June 8, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოება8 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

8 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­ცხრა­მე­ტე დღე და­ი­წყე­ბა 23:37-ზე მთვა­რე მო­რი­ელ­შია

სა­ში­ში, ე.წ. სა­ტა­ნუ­რი დღეა, ფრთხი­ლად იყა­ვით. არ წა­მო­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ყო­ველ­გვარ ვაჭ­რო­ბას, ფი­ნან­სუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას. ცუდი დღეა საქ­მის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­საც­ვლე­ლად. მოგ­ზა­უ­რო­ბა და შორ მან­ძილ­ზე მგზავ­რო­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია. უფრო მე­ტიც, უმ­ჯო­ბე­სია, ეს დღე შინ გა­ა­ტა­როთ. პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნეთ. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ და­ქორ­წინ­დეთ ამ დღეს, გა­და­დეთ ნიშ­ნო­ბაც. გან­ქორ­წი­ნე­ბაც კი სხვა დღეს და­ნიშ­ნეთ. მო­ე­რი­დეთ ცხა­რე და ცხი­მი­ან საკ­ვებს. მა­ტუ­ლობს ვე­ნე­რი­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რის­კი. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტრავ­მე­ბი, ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის ალ­ბა­თო­ბა.

ვერ­ძი

იყა­ვით სე­რი­ო­ზუ­ლი და ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი. შე­იძ­ლე­ბა იყოს პრობ­ლე­მე­ბი საქ­მი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში, უთან­ხმო­ე­ბა კო­ლე­გებ­თან. ერ­თობ­ლივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე შე­თან­ხმე­ბას დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა დას­ჭირ­დე­ბა. არ არის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი შეს­ყიდ­ვე­ბი. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა მოთ­მი­ნე­ბას მო­ი­თხოვს, ზოგ­ჯერ მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ, რომ ისი­ნი გან­ზრახ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბენ.

კურო

სამ­სა­ხურ­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე რთუ­ლი იქ­ნე­ბა. შუ­ა­დღის­კენ სი­ტუ­ა­ცია უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­იც­ვლე­ბა, თავს უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად იგ­რძნობთ, გა­ი­გებთ რო­გორ იმოქ­მე­დოთ თქვე­ნი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გან­სა­კუთ­რე­ბით ხელ­საყ­რე­ლია ფი­ზი­კუ­რი შრო­მის­თვის. სა­ღა­მო სა­უ­კე­თე­სო დროა რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბის­თვის.

ტყუ­პი

ძა­ლი­ან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღეა პრო­ფე­სი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით. ხელ­საყ­რე­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბია მე­ნე­ჯმენ­ტთან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის, ხელ­ფა­სე­ბის გაზ­რდას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის გან­ხილ­ვის­თვის. შე­საძ­ლე­ბე­ლია კა­რი­ე­რუ­ლი ზრდა. სე­რი­ო­ზუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ყვე­ლაფ­რის მი­მართ, რა­საც ამ დღეს აკე­თებთ, წარ­მა­ტე­ბის გა­რან­ტი­აა. ახ­ლობ­ლებს თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბათ.

კირჩხი­ბი

ნა­ყო­ფი­ე­რი დღეა, ბევ­რი სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის გა­კე­თე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და სხვე­ბის­თვი­საც. არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ და­გაბ­ნი­ონ. გექ­ნე­ბათ შან­სი მო­ი­გოთ იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა, ვინც ბოლო დროს არ და­გა­ფა­სათ. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი. პირ­ველ რიგ­ში, ეს ეხე­ბა მათ, ვინც ჩარ­თუ­ლია პო­ლი­ტი­კა­ში და აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში.

ლომი

ამ დღეს გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ ყვე­ლა­ზე მი­უწ­ვდო­მელ ადა­მი­ა­ნებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე და­თან­ხმე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ ხელ­საყ­რე­ლი მო­მენ­ტით საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის, შეხ­ვდეთ პო­ტენ­ცი­ურ პარტნი­ო­რებ­სა და დამ­საქ­მებ­ლებს. სა­მუ­შა­ო­ში, რო­მე­ლიც მო­ი­თხოვს სი­ზუს­ტეს, დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი ყუ­რა­დღე­ბას, წარ­მო­იქ­მნე­ბა სირ­თუ­ლე­ე­ბი, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი სა­სარ­გებ­ლო დროა ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის.

ქალ­წუ­ლი

თქვენ გრძნობთ ძა­ლე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას და სწო­რედ ამის წყა­ლო­ბით უმკლავ­დე­ბით იმას, რაც სხვე­ბის­თვის მი­უწ­ვდო­მე­ლია. რთულ ამო­ცა­ნებ­საც კი შე­და­რე­ბით სწრა­ფად მო­აგ­ვა­რებთ. გექ­ნე­ბათ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, სა­სი­ა­მოვ­ნო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის და პი­რა­დი საქ­მე­ე­ბის­თვის. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ უჩ­ვე­უ­ლო, თუნ­დაც ექ­სტრა­ვა­გან­ტუ­ლი ნივ­თე­ბის ყიდ­ვის.

სას­წო­რი

ამ დღის მოვ­ლე­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღე იქ­ნე­ბა მათ­თვის, ვინც სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხურ­თა­ნაა კავ­შირ­ში. აგ­რეთ­ვე მათ­თვის, ვინც ხალ­ხუ­რი კულ­ტუ­რის, ტრა­დი­ცი­უ­ლი ხე­ლოს­ნო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბით ხართ და­კა­ვე­ბუ­ლი. კარ­გია ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა – სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო, კომ­პი­უ­ტე­რე­ბი.

მო­რი­ე­ლი

რაც უფრო მეტ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას მის­ცემთ თქვენს ფან­ტა­ზი­ას, მით უფრო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ეს დღე. კრე­ა­ტი­უ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა, რომ­ლის წყა­ლო­ბი­თაც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში კარ­გი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და შო­რი­დან ჩა­მო­სულ ადა­მი­ა­ნებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­წყე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა საქ­მი­ა­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის­თვის. ახერ­ხებთ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­ე­ბის ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას, თქვენ­გან სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლებ­თა­ნაც კი იპო­ვით სა­ერ­თო ენას და კარგ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას მო­ახ­დენთ თით­ქმის ყვე­ლა­ზე. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­გე­ბა, ანა­ზღა­უ­რე­ბა ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის, არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი გუ­ლუხ­ვი სა­ჩუქ­რე­ბი.

თხის რქა

რუ­ტი­ნულ ამო­ცა­ნებ­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბა ად­ვი­ლი არ იქ­ნე­ბა: ისი­ნი ძა­ლი­ან მო­სა­წყე­ნი გეჩ­ვე­ნე­ბათ. სი­ა­მოვ­ნე­ბით ან­დობ­დით ყო­ველ­დღი­ურ საზ­რუ­ნავს სხვას, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, ასე­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ გექ­ნე­ბათ. თუ ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დებთ; უმ­ნიშ­ვნე­ლო შეც­დო­მებ­საც კი არ და­უშ­ვებთ. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ახალ ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან, მათ შო­რის უცხო­ე­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის. სამ­სა­ხურ­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი. ახალ­მა ჰო­ბიმ შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი ხა­სი­ა­თი მი­ი­ღოს.

მერ­წყუ­ლი

ურ­თი­ერ­თგა­მომ­რი­ცხა­ვი ამ­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ, მაგ­რამ რო­გორც კი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გექ­ნე­ბათ მშვი­დად იფიქ­როთ არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ზე, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ირ­კვე­ვა. ამის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ მოქ­მე­დე­ბა – არა­ფე­რი შე­გიშ­ლით ხელს თქვე­ნი მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ში. შე­იძ­ლე­ბა იყოს დაბ­ნე­უ­ლო­ბა პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით რთუ­ლი იქ­ნე­ბა იმის გა­გე­ბა, თუ რა სურს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს თქვენ­გან.

თევ­ზე­ბი

ამ დღის ყვე­ლა სა­უ­კე­თე­სო მოვ­ლე­ნა მის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მოხ­დე­ბა. ეს ასე­ვე ხელ­საყ­რე­ლი დროა სა­მუ­შა­ოს­თვის, პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის გან­ხილ­ვის­თვის, მო­კავ­ში­რე­ებ­თან და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის. დი­ლით შე­ე­ცა­დეთ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ ზედ­მე­ტი საზ­რუ­ნა­ვი, უარი თქვით ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე, რომ­ლე­ბიც არ­ღვე­ვენ თქვენს სიმ­შვი­დეს კრი­ტი­კუ­ლი შე­ნიშ­ვნე­ბით. ჯო­ბია თავი შე­ი­კა­ვოთ და­უ­გეგ­მა­ვი შეს­ყიდ­ვე­ბის­გან – დღეს იმა­ზე მეტს ხარ­ჯავთ, ვიდ­რე ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები