Saturday, June 10, 2023
spot_img
მთავარისაზოგადოებაპირველი აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

პირველი აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­თორ­მე­ტე დღე და­ი­წყე­ბა 14:07-ზე, მთვა­რე ლომ­შია

თუ დღეს დახ­მა­რე­ბა გთხო­ვეს, უარი არ უთხრათ. კარ­გია მო­წყა­ლე­ბის გა­ღე­ბაც; მო­ე­რი­დე ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას, კა­მათს, ფუ­ლის ხარ­ჯვას; ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­ჩე­ვას. გან­სა­კუთ­რე­ბით შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა; არა­ვის გა­უბ­რაზ­დეთ და გა­ა­ნა­წყე­ნოთ. თუ დღეს ვინ­მეს გა­ე­ბუ­ტე­ბით, მას­თან შე­რი­გე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ; ამ დღეს კე­თი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი იბა­დე­ბი­ან, მაგ­რამ ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რი გან­საც­დე­ლი შეხ­ვდე­ბათ. მო­ე­რი­დეთ კუ­ჭის გა­დატ­ვირ­თვას. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ წყალს, წვე­ნებს, კომ­პოტს. შე­ამ­ცი­რეთ ალ­კოჰო­ლი­სა და სი­გა­რე­ტის დო­ზაც. უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა ფსი­ქო­ე­მო­ცი­უ­რი ფონი. ადა­მი­ა­ნი უფრო ხა­ლი­სი­ა­ნი ხდე­ბა. კარ­გად გა­მო­ი­ძი­ნეთ, მი­ი­ღეთ მზის აბა­ზა­ნე­ბი და დიდ­ხანს ისე­ირ­ნეთ.

 

ვერ­ძი

ნე­ბის­მი­ერ დის­კუ­სი­ა­ში აჩ­ვე­ნებთ სიმ­ტკი­ცეს, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად და მშვი­დად იცავთ თქვენს თვალ­საზ­რისს. ასე­თი ქცე­ვა ხელ­საყ­რელ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ახ­დენს სხვებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­ზე, ვინც პირ­ვე­ლად გხე­დავს. ამი­ტომ, დღე შე­ე­ფე­რე­ბა პო­ტენ­ცი­ურ ბიზ­ნეს­პარტნი­ორ­თან ან დამ­საქ­მე­ბელ­თან შეხ­ვედ­რას, გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბას, დიდი აუ­დი­ტო­რი­ის წი­ნა­შე გა­მოს­ვლას. მე­გობ­რე­ბი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან მი­ი­ღებთ პო­ზი­ტივს, სა­ჩუქ­რებს, მხარ­და­ჭე­რას და ენერ­გი­ას.

კურო

შე­გიძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვად მო­ი­ხიბ­ლოთ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­ზეც და­მო­კი­დე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა თქვე­ნი კა­რი­ე­რის ზრდა ან თქვე­ნი კო­მერ­ცი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბა. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უკე­თე­სო­ბის­კენ ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­საძ­ლე­ბე­ლია და ისი­ნი მხო­ლოდ თქვე­ნი აქ­ტი­უ­რო­ბით იქ­ნე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი. კარ­გი მა­ნე­რე­ბი და ოპ­ტი­მიზ­მი ხელს უწყობს ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ოფი­ცი­ა­ლურ პი­რებ­თან კონ­ტაქ­ტე­ბის­თვის, სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში ვი­ზი­ტე­ბის­თვის.

ტყუ­პი

ხში­რად პრო­ფე­სი­უ­ლი და პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სე­ბი შე­რე­უ­ლია და ეს უსი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. გახ­სოვ­დეთ, რომ ახლა შე­უძ­ლე­ბე­ლია სა­კა­მა­თო სა­კი­თხე­ბის გა­დაჭ­რა ძა­ლით (მათ შო­რის გავ­ლე­ნი­ა­ნი ნაც­ნო­ბე­ბის მო­ზიდ­ვით), სა­ჭი­როა მო­ლა­პა­რა­კე­ბა და კომ­პრო­მი­სის ძი­ე­ბა. მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­სა და ნე­ბის­მი­ერ მნიშ­ვნე­ლო­ვან შეხ­ვედ­რა­ზე ეცა­დეთ, უფრო მეტი მო­უს­მი­ნოთ, ვიდ­რე ილა­პა­რა­კოთ. ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლეა სა­ჭი­რო, თა­ვი­დან უნდა იქ­ნას აცი­ლე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ეჭ­ვო გა­რი­გე­ბა.

კირჩხი­ბი

ხელ­საყ­რე­ლი დღეა ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის, რთუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გეგ­მე­ბის შედ­გე­ნის­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ იო­ლად იპო­ვოთ გა­მო­სა­ვა­ლი რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან. ამას სხვე­ბიც ამ­ჩნე­ვენ და ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე უფრო ხში­რად მოგ­მარ­თა­ვენ რჩე­ვის­თვის. არ გა­მო­ტო­ვოთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ის­წავ­ლოთ რა­ი­მე ახა­ლი. კარ­გი დღეა კურ­სებ­ზე და­სა­რე­გის­ტრი­რებ­ლად, სა­ინ­ტე­რე­სო მას­ტერკლას­ზე და­სას­წრე­ბად ან უბ­რა­ლოდ თვით­გა­ნათ­ლე­ბის­თვის.

ლომი

მო­ა­ხერ­ხებთ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შე­დე­გე­ბის მიღ­წე­ვას ბევრ საქ­მე­ში, თით­ქმის ყო­ველ­გვა­რი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე. ძვე­ლი ნაც­ნო­ბე­ბი თავს შე­გახ­სე­ნე­ბენ; მათ აქვთ სა­ინ­ტე­რე­სო ბიზ­ნეს­წი­ნა­და­დე­ბე­ბი და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი თქვენ­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ და­დოთ გა­რი­გე­ბე­ბი, შე­თან­ხმდეთ გრძელ­ვა­დი­ან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე. თუ ინი­ცი­ა­ტი­ვას გა­მო­ი­ჩენთ, რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა დი­ნა­მი­კუ­რად გან­ვი­თარ­დე­ბა.

ქალ­წუ­ლი

დღეს ბევ­რი მიხ­ვდე­ბა, რომ გარ­შე­მო მყო­ფებ­მა ვერ შე­ამ­ჩნი­ეს თქვე­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბა. თქვენ ხში­რად ხდე­ბით მი­სა­ბა­ძი, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბის და მა­ღა­ლი ზნე­ობ­რი­ვი თვი­სე­ბე­ბის მა­გა­ლი­თი. მარ­თა­ლია, თქვე­ნი საქ­ცი­ე­ლი ყო­ველ­თვის არ იწ­ვევს მყი­სი­ერ წარ­მა­ტე­ბას, მაგ­რამ თქვენ იცით, რომ სხვაგ­ვა­რად, თქვე­ნი პრინ­ცი­პე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ, ვერ მო­იქ­ცე­ო­დით, ასე რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე და არ ინერ­ვი­უ­ლოთ უაზ­როდ. მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბი კარ­გია. შე­გიძ­ლი­ათ ის­წავ­ლოთ რა­ი­მე სა­სარ­გებ­ლო, მი­ი­ღოთ გა­მოც­დი­ლე­ბა.

სას­წო­რი

დღე, მარ­თა­ლია საკ­მა­ოდ სა­კა­მა­თოა, მაგ­რამ მა­ინც არ არის ცუდი. თუ თქვენ ყუ­რა­დღე­ბას გა­ა­მახ­ვი­ლებთ მო­გე­ბის­კენ მი­მარ­თულ ნე­ბის­მი­ერ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას. ზო­გი­ერ­თი სას­წო­რი შეძ­ლებს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ზარ­დოს შე­მო­სა­ვა­ლი. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ძვე­ლი კავ­ში­რე­ბი თქვე­ნი იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის, თა­მა­მი კო­მერ­ცი­უ­ლი პრო­ექ­ტის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. იყა­ვით მომთმე­ნი მათ მი­მართ, ვინც გიყ­ვართ, შე­ე­ცა­დეთ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ ჩხუ­ბი.

მო­რი­ე­ლი

ძა­ლი­ან პრაქ­ტი­კუ­ლი ხარ და ეს კარ­გია. სა­ნამ სხვა ნიშ­ნე­ბი ღრუბ­ლებ­ში დაფ­რი­ნა­ვენ, თქვენ აძ­ლი­ე­რებთ თქვენს პო­ზი­ცი­ას, ახორ­ცი­ე­ლებთ თქვენს გეგ­მებს, თან­და­თან უახ­ლოვ­დე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვან მი­ზანს. არ და­გა­ვი­წყდეთ დრო­დად­რო პა­უ­ზა დას­ვე­ნე­ბი­სა და გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის­თვის. ყვე­ლა­ზე ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­უბ­რი­და­ნაც კი შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ ღი­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი სა­სი­ა­მოვ­ნო რო­მან­ტი­კულ სი­ურპრი­ზებს გპირ­დე­ბათ.

მშვილ­დო­სა­ნი

თქვენ ხართ ენერ­გი­უ­ლი, აქ­ტი­უ­რი, და­უ­ღა­ლა­ვი, შე­გიძ­ლი­ათ და­ას­რუ­ლოთ ნე­ბის­მი­ე­რი, თუნ­დაც ყვე­ლა­ზე უი­მე­დო საქ­მე პო­ზი­ტი­უ­რად. გა­საკ­ვი­რი არ არის, რომ იზი­დავთ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებ­საც არ გა­აჩ­ნი­ათ ასე­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი. და­ფიქ­რდით, ყო­ველ­თვის გჭირ­დე­ბათ თუ არა ზუს­ტად თქვათ ის, რა­საც ფიქ­რობთ, ხომ არ ჯო­ბია ფორ­მუ­ლი­რე­ბის შერ­ბი­ლე­ბა.

თხის რქა

ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მი­დის, თქვენ უბ­რა­ლოდ უნდა ისარ­გებ­ლოთ შექ­მნი­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ით და მი­ი­ღოთ სარ­გებ­ლის მაქ­სი­მუ­მი. გავ­ლე­ნი­ა­ნი ნაც­ნო­ბე­ბი, ისე­ვე რო­გორც ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ოდეს­ღაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დახ­მა­რე­ბა გა­უ­წი­ეთ, სი­ა­მოვ­ნე­ბით და­გეხ­მა­რე­ბი­ან ყვე­ლა სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მომ­გე­ბი­ა­ნი გა­რი­გე­ბე­ბი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შეს­ყიდ­ვე­ბი. ადა­მი­ა­ნებ­თან კარ­გად ურ­თი­ერ­თობთ, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­მარ­ტოს, რო­გორც ფლირ­ტის სურ­ვი­ლი.

მერ­წყუ­ლი

აქ­ტი­უ­რი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი და სე­რი­ო­ზუ­ლი ხართ. ვე­რა­ვინ და­გაბ­ნევთ, გა­და­გა­წყვე­ტი­ნებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამო­ცა­ნე­ბის გა­და­წყვე­ტას ან გა­ი­ძუ­ლებთ გა­ა­კე­თოთ ის, რაც არ მოგ­წონთ. სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ. მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მყო­ფი და გავ­ლე­ნის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი იწყე­ბენ თქვენ­თან თა­ნა­ბარ სა­უ­ბარს. არ­სე­ბობს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­დაჭ­რათ რამ­დე­ნი­მე დიდი ხნის პრობ­ლე­მა, მი­აღ­წი­ოს კე­თილ­დღე­ო­ბას, რა­ზეც ადრე მხო­ლოდ ოც­ნე­ბობ­დით.

თევ­ზი

იგ­რძნობთ ენერ­გი­ი­სა და სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის ზრდას, თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბა გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა. მა­ში­ნაც კი, თუ ბევ­რი უნდა იმუ­შა­ოთ (და დღეს აუ­ცი­ლებ­ლად მო­გი­წევთ), ზედ­მე­ტი მუ­შა­ო­ბის არ შე­გე­შინ­დე­ბათ. დღეს ბევ­რი თევ­ზი გა­მო­ავ­ლენს ლი­დე­რულ თვი­სე­ბებს, რომ­ლე­ბიც მა­ნამ­დე არც კი იცოდ­ნენ, რომ ჰქონ­დათ. იო­ლად მო­აგ­ვა­რებთ ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებს.

RELATED ARTICLES

კვირის ყველაზე პოპულარული

ბოლო კომენტარები